een taal voor innovatie

Invloed van ICT in organisaties

Gedurende de twintigste eeuw kregen (vooral grotere) organisaties vorm volgens het Uniformiteitsprincipe. De Fransen droegen bij met het functionele denken, de Duitsers met het hiërarchische denken en de Amerikanen met het modelmatige denken. Maar de structuren die organisaties en het organisatie-denken houvast gaven voldeden vanaf het begin van deze eeuw steeds minder.
Ze waren te statisch en ze remden steeds meer de ontwikkeling en groei.

Langzaam groeide het besef dat technologische  vernieuwing en innovatie de motor zijn geworden van de economische groei.

Schema hiernaast Invloed van ICT en internet op de structuur van organisaties (geplot op McKinsey's 7S model)

Update van  afbeelding Henk Bremer, Management Sourcing, Scriptim Management, 2000 

Na de introductie van internet groeide een grote verwevenheid, ontstond een steeds sterkere onderlinge afhankelijkheid tussen organisaties en hun respectieve systemen, en ontstond een steeds grotere veranderingsdynamiek. 
Het stimuleren van innovatie is voor overheden ondertussen een thema geworden van hoge prioriteit.

Maar hoe? En hoe kunnen we talentvolle innovatieve ondernemers stimuleren?
Het zoeken naar een gezamenlijke begrippenkader om innovatie te bevorderen, leidde tot tal van, door overheden gesubsidieerde, projecten. 
De meeste pogingen kwamen niet verder dan de definitie van een competentiemodel, dat door anderen zou moeten worden opgepakt.  
Een aantal van dit soort projecten ging zo ver dat ze, om de competenties te kunnen meten, zich begaven op het terrein van de psychometrie, door een op innovatie gerichte persoonlijkheidsvragenlijst te ontwikkelen (zoals in het Fincoda project, dat m.i. mislukte in haar opzet).

LDpe probeert al deze ontwikkelingen te volgen door niet alleen aan te sluiten op al deze modellen, maar vooral ook bij te dragen met een instrumentarium dat ondernemers helpt de eigen persoonlijkheidsontwikkeling te versnellen en dat hen ondersteunt bij het vormen van een gebalanceerd management team en bij het opzetten en ontwikkelen van de nieuwe onderneming.

ENTRECOMP, het Europese Ondernemerschap competentie raamwerk

Het heeft lang geduurd, maar in 2018  publiceerde de Europese commissie een model dat gebruikt kan worden als standaard en gezamenlijke entrepreneurs ontwikkeltaal'.  Het duurt natuurlijk wel enige tijd voordat alle betrokken partijen hiervan gebruik zullen maken. 
'Not invented here' speelt zeker een rol, maar op termijn wordt EntreComp de de-facto standaard.

Ontwikkeling van ondernemend vermogen
Entrecomp: Citaat Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen:
"Hoe vertaal je 'ondernemend handelen' in competenties en bijhorende leer- of ontwikkellijnen?
Welk competentieraamwerk kan hierbij helpen? De Europese Commissie en OESO creëerden het raamwerk 'EntreComp'. Het benadert ‘ondernemerschap’ niet als het louter ‘opstarten van een zaak’, maar als een transversale sleutelcompetentie die voor iedereen in alle levensfasen van belang is.
De ontwikkeling van het ondernemend vermogen van de Europese burgers en organisaties is één van de belangrijkste beleidsdoelen van de EU en de lidstaten. Ook het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota 2019-2024 Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie stelt dat ondernemerschap als competentie dient gestimuleerd te worden in alle geledingen van de maatschappij, onder meer in het onderwijs en bij jongeren."