HET ORIGINAL PROGRAMMA LEGT DE BASIS VOOR EEN INNOVATORS ECOSYSTEEM


De regio Zwolle maakt een kwalitatieve slag als Innovatieve Regio met het ORIGINAL initiatief door het registreren en versneld ontwikkelen van alle innovatieve krachten in de regio.

Waar voorheen verschillende actoren ondersteuning boden aan individuele startup-bedrijfjes komt er nu een gezamenlijke aanpak, waarbij ook verbindingen worden gelegd die ook de ondersteuning van de snelgroeiende ondernemingen (Scale-Ups) mogelijk maakt.
En het programma bevordert het tot stand komen van een Innovators Ecosysteem.

De steun aan innovatieve talenten in de regio beperkte zich in het verleden tot het begeleiden van startups.
Er was nauwelijks sprake van informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen.
De noodzakelijke uitbouw van ondernemende teams tijdens hun overgang naar Scale-Up ondernemerschap kon ook niet worden ondersteund.
Er bestond immers overzicht noch inzicht.
Bovendien hanteerde elke partij bij de startup-ondersteuning eigen, niet met elkaar afgestemde standaards.

Een regionale innovators profieldatabase en een gezamenlijke aanpak van de talentbegeleiding gaat het mogelijk maken om voortaan ook Scale-Up ondernemingen adequaat te ondersteunen bij de uitbouw van hun bedrijf. En, om de systematische professionalisering van het innovators vak, in een internationale samenwerking, mogelijk te maken.

Een uniek instrumentarium, de LD-Toolbox, initieel ontwikkeld bij Capgemini en daarna steeds verder uitgebouwd, werd reeds gebruikt door duizenden leiders en honderden organisaties over de hele wereld.
De LD-Toolbox maakt het mogelijk om talent versneld te ontwikkelen en om complete succesvolle teams samen te stellen en coachen. Elke talent-begeleidende organisatie en coachings/consultancy-onderneming kan, na een certificatieproces, de met de toolbox geproduceerde rapporten zelf toepassen. 

Het bovenstaande 'rode bolletjes'-schema geeft weer wat er geworden is van 'de blauwe laag' in het schema Ecosysteem voor ondernemerschap, een aantal lokale 'tuintjes' met gecoachte startups rond de verschillende dienstverleners. Niet echt een innovators ecosysteem dus...
Met de komst van het ORIGINAL programma is het de bedoeling dat naast startups vooral ook beginnende Scale-Up bedrijven ondersteund worden, met name bij de samenstelling van een compleet MT en de opzet van de organisatie.

Dat de ondersteuning van de Scale-Ups nu mogelijk is heeft te maken met dat er een Innovators profiel database wordt opgezet, waarin alle innovatieve krachten in de regio geregistreerd staan, en omdat er netwerk-bevorderende activiteiten zullen worden georganiseerd, waarbij de innovators elkaar vaker zullen ontmoeten. Het gaat daarbij niet alleen maar om de gezelligheid, maar ook over de ontwikkeling van het 'innovatorsvak'. De Zwolse 'innovators-community' zal door de toepassing van dezelfde enablers ook een gezamenlijke taal en gezamenlijke standaards ontwikkelen voor innovatie en organisatie. 
In het komende halfjaar zal begonnen worden met het vastleggen van innovatief talent, startup ondernemers, innovatieve krachten in snelgroeiende ondernemingen, en van ondernemende werknemers in grotere bedrijven. De individuele deelnemers aan het ORIGINAL programma zullen stapsgewijs begeleid worden, synchroon met de ontwikkeling van hun eigen ondernemerschap.
Jong talent, dat nog niet is afgestudeerd, maar dat zich voorbereidt op innovatief ondernemerschap zal waarschijnlijk voldoende hebben aan het inzicht in waar het specifieke eigen talent precies zit, terwijl de ondernemers die een snelle groeifase van hun onderneming voor de boeg hebben meer gebaat zijn bij zicht te hebben op welke specifieke rol hen het beste past, en inzicht in de specifieke kracht van hun collega's.
Ook zicht hebben op de hoedanigheid van het eigen leiderstalent is al wat eerder gewenst. En, inzicht in de kwaliteit van de eigen communicatie is natuurlijk al erg nuttig zodra er sprake is van een startende onderneming.
In een wat grotere onderneming is het wenselijk dat een managementteam werkt aan de ‘team effectiveness’, waarbij aan de orde komen: de kwaliteit van de interactie tussen de teamleden onderling, een coherente en consistente communicatie van teamleden naar de onderliggende teams en medewerkers en een kritische beschouwing van de wijze waarop het leidingteam de voorwaarden schept voor de organisatie om haar doelen te bereiken.