HET ORIGINAL PROGRAMMA

Ieder innovatief ondernemend individu in de regio Zwolle heeft recht op (gesponsorde) persoonlijke ontwikkeling, parallel aan de ontwikkeling van zijn/haar startende onderneming.

Ieder innovatief ondernemende persoon kan worden aangemeld - door opleidingsinstituut, werkgever of hem/haarzelf - als deelnemer aan het ORIGINAL initiatief.
Aanmelding geschiedt bij het ORIGINAL office.
Na een kennismakingsgesprek wordt de deelnemer uitgenodigd voor het invullen van een persoonlijkheids-vragenlijst. En na het (via internet) invullen van deze vragenlijst vindt registratie plaats in de profieldatabase, die de deelnemer gedurende de gehele looptijd van zijn/haar lidmaatschap zal voorzien van adequate persoon-lijke informatie.

Deze informatie zet de deelnemer aan tot reflectie over de effectiviteit van het eigen gedrag en over de interactie met anderen, en helpt hem/haar de persoonlijke groei te versnellen naar het dynamische leiderschap dat nodig is binnen de onderneming.
Een succesvol innovatie-initiatief zorgt immers voor, een zakelijk gezien, 'roller coaster'-achtige ontwikkeling.

Als, na een succesvolle start, de onderneming moet gaan groeien komt het bedrijf in een groeifase (Scale-Up).
Het is dan noodzakelijk dat ook de leiding verder professionaliseert en dat het leidende team adequaat wordt aangevuld met de nog ontbrekende leidinggevende functies en dat het team uitgroeit tot een hecht, compleet en inspirerend  managementteam.
De Innovators profieldatabase zal helpen om de juiste types ontbrekende innovatieve ondernemers te vinden en om het team hecht en sterk te maken.

Het is ook de bedoeling dat het lidmaatschap van ORIGINAL zal leiden tot de vorming van een voor alle deelnemers interessant innovators-ecosysteem.
En er bestaat uiteraard de behoefte aan interessante activiteiten in het netwerk.
Omdat de innovators database ook kennis bevat over de onderscheidende kwaliteiten van de deelnemers is het ORIGINAL team in staat om verschillende soorten activiteiten binnen het netwerk te organiseren zoals:

  • het opzetten van Centers of Excellence, teneinde samen met nationale en internationale Innovatie-vakgroepen het vak verder te professionaliseren;
  • het samenstellen van creatieve 'think-tanks' t.b.v. het uitdenken van oplossingen voor belangrijke vraagstukken;
  • het organiseren van netwerkbijeenkomsten;
  • het organiseren van lezingen, workshops;
  • op termijn wellicht ook het organiseren van uitwisselings- en fellowships programma's met Zweden of andere vooroplopende Innovatielanden.

Aanmeldingsproces
Kandidaat deelnemers kunnen met behulp van een ingevuld aanmeldingsformulier (zie hieronder) worden aangemeld bij het ORIGINAL office. Daarna volgt een (kennismakings)-gesprek waarin wordt vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen.

De regio Zwolle heeft de ambitie om een voortrekkersrol te vervullen en een voorbeeldregio te zijn, waarin innovators optimaal gestimuleerd worden tot waarde creatie.
Een bloeiend Innovatorsnetwerk en -ecosysteem speelt daarin een belangrijke rol. Met het ORIGINAL programma wordt een innovatorsprofieldatabase gerealiseerd, de basis-registratie van dit netwerk.

Hieronder vind je een beschrijving van de activiteiten.