Het BIC: Een regionale ontmoetingsplek voor innovators

Op deze website kun je je uitgebreid informeren over de functie van het Blauwvinger Innovatie Centrum dat gevestigd is aan de Melkmarkt 2-4 in Zwolle. De informatie is geordend onder vijf rubrieken:
                     Blauwvinger Innovatie Centrum
                     Over Innovatie
                     Over Innovators
                     Het ORIGINAL programma
                     LD-Toolbox

Onder hoofdstuk Blauwvinger Innovatie Centrum kun je lezen over de historische achtergrond van ons gebouw en hoe we de functie van Innovatiecentrum hebben vormgegeven als ontmoetingsplek en 'thuis' voor het netwerk van de innovatieve krachten in de regio Zwolle. Ook vertellen we hoe wij georganiseerd zijn, over onze missie als dienstverlener en over onze langjarige historie in de wereld van IT, leiderschap, organisatieontwikkeling en dienstverlening. Tenslote ook over hoe wij de grote veranderingsgolven in leiderschap en organisaties duiden bij de opzet en realisatie van onze actuele dienstverlening.

In de rubriek Over Creativiteit, Innovatie en Innovators hieronder lees je over onze samenbindende visie omtrent de activiteiten die in dit centrum plaatsvinden. 


Het ORIGINAL programma staat centraal in onze visie. Dit programma heeft tot doel om de totstandkoming van een regionaal Innovators netwerk (ecosysteem) te ondersteunen d.m.v. het organiseren van tal van activiteiten.

In de hoofdstukken Over Innovatie en Over Innovators worden de betreffende thema's uitgebreid toegelicht.
Ook wordt de 'enabler' van het programma, de LD-Toolbox uitgebreid beschreven in het betreffende hoofdstuk.

Over Creativiteit, Innovatie en Innovators

Er bestaat een belangrijk verschil tussen een ontdekking, een uitvinding en een innovatie:
Een ontdekking gaat over de erkenning en de eerste herkenning van een fenomeen dat al lang bestaat, maar dat door niemand eerder begrepen werd. Bijvoorbeeld, hoe Kepler het Heliocentrische Systeem wist te beschrijven.
Een uitvinding is iets geheel nieuws tot stand brengen, op basis van nieuwe ideeën en ontwikkeling. Bijvoorbeeld hoe Edison de gloeilamp uitvond.
Innovatie is de transformatie van creatieve ideeën tot bruikbare toepassingen door het combineren van middelen op een nieuwe wijze en door daarmee waarde te creëren d.m.v. nieuwe of verbeterde producten en/of diensten.
Waar ontdekking of uitvinding het werk kan zijn van de inspanningen van één enkele persoon*) is innovatie vooral een product van nauwe samenwerking tussen meerdere mensen
.

*) Zelfs hierover kunnen we in dit geval twijfelen. Het is niet ongebruikelijk dat ontdekkingen simultaan plaatsvinden op verschillende plekken in de wereld. Het concept van multipele ontdekking, waarbij tegelijkertijd verschillende uitvinders dezelfde ontwikkeling realiseren begint steeds meer post te vatten, in tegenstelling tot de traditionele zienswijze - de 'heroic theory' van ontdekkingen en uitvindingen. Zie hierover bijvoorbeeld Malcolm Gladwell's Big Think (2011).
 
Creativiteit is het scheppend vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande problemen te vinden. Dat creatieve vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving die stimuleert om oplossingen te bedenken die leiden tot innovatie.
Innovatie is dus vooral teamwerk en niet iedereen in dat team hoeft bijzonder creatief te zijn, integendeel zelfs. In het Belbin teamrollenmodel is het voldoende met één ‘Plant’ (=’Uitvinder’ in het Nederlands).
 
De ‘kenniscreatie spiraal’ (SECI volgens Nonaka & Takeuchi) laat ons zien hoe het proces van kenniscreatie spiraalsgewijs steeds de fasen Socialisatie, Externalisatie, Combinatie en Internalisatie doorloopt. Met name de fase externalisatie, waarin partijen hun ideeën aan elkaar vertellen doet ‘inspiratievonken’ overslaan, die leiden tot innovatieve combinatie van ideeën. In de internalisatiestap, het integrerende leerproces, komen de deelnemers tot gezamenlijke nieuwe inzichten, daarna ontstaat een volgend spiraal-level in een mogelijk samenwerkingsverband.

Links: Belbin’s Teamrollen model                                                                                 Rechts: Nonaka & Takeuchi’s SECI model voor het kennis creatieproces

Het is een misverstand dat alleen maar hoog-creatieve mensen betrokken zijn bij het ontstaan van een innovatief concept.
Het is vooral ook een misvetstand dat mooie innovatieve concepten altijd leiden tot innovaties want heel veel pogingen mislukken.
Tijdens het ontwikkelings proces eindigt meer dan 95% van deze ideeën in een complete mislukking.
Voordat een innovatief idee geleid heeft tot een echt succesvol innovatief product/dienst moet nog een zwaar proces worden doorlopen.

Maar het is wel waar dat de opzet van een discussie- en dialoogomgeving als de Originals Meetings en andere bijeenkomsten van het ORIGINAL programma de deelnemers kan inspireren tot innovatieve ideeën.
Door elkaar te ontmoeten en naar elkaars verhalen te luisteren, en die te becommentariëren, raken we bijna vanzelf geïnspireerd.
En soms ontstaan er, ook bijna vanzelf, nieuwe innovatieve ideeën:
Van Socialisatie, via Externalisatie (ideeënuitwisseling) naar Combinatie en potentiële innovatie.
In de inspirerende omgeving van de BIC Moose Club ontmoeten bijzondere personen (Outstanding Originals) elkaar en ze luisteren en becommentariëren elkaars verhalen. En het betreft dus niet alleen maar netwerken (Socialisatie) maar vooral ook Engagement en dat kan dan weer leiden tot de verdere stappen in de spiraal van het SECI model.*)

De BIC Moose Club: een inspirerende regionale ontmoetingsplek voor innovators

*) NB:
Concepten en modellen representeren de dingen die we trachten te bevatten, analyseren en waarover we met elkaar kunnen communiceren. Ze zijn de ‘woorden in de taal’ die we gebruiken om elkaar te vinden en verstaan.
Maar let op!
Een model is vaak een extreme versimpeling van wat er gebeurt, met alle gevaren van dien: wat niet is opgenomen in het model neem je niet waar. En het risico is dat je je onbewust bent van deze onbenoemde onderdelen van de realiteit, en dat anderen die mogelijk wel zien.
Dus, het is belangrijk dat in het werkelijke samenspel, het model langzaam ‘verdampt’ en dat we ruimte geven aan de ‘echte realiteit’, die veel rijker en genuanceerder is. En dat we ons niet laten vangen in ‘absoluut en ongenuanceerd geloof’ en onenigheid door de verschillen in individuele waarnemingen, en door een polarisatie over wiens 'waarheid' 'de juiste' is.

Onze nieuwsgierigheid naar de beleving van de ander, en zijn/haar ideeën en oplossingen, moet onze drijfveer zijn en blijven.