stichting ORIGINAL

De Stichting ORIGINAL heeft de volgende doelen:

A. Het uitoefenen van haar invloed om tenminste 75% van alle innovatieve krachten in de regio geregistreerd te krijgen in de innovators profiel database:
    -   Aanmoedigen van ondernemingen en instituten tot het aanleveren van 
        kandidaten voor het ORIGINAL netwerk;
    -   Aanmoedigen van subsidieverstrekkers en sponsors om gelden 
        beschikbaar te stellen voor jonge ondernemers die gebruik willen
        maken van de mogelijkheiden van het programma.
B. Het stimuleren van het ontstaan van een innovatorsnetwerk (-ecosysteem):
    - het organiseren van netwerkactiviteiten, zoals evenementen, Centers of Excellence, gastsprekers,etc.;
    - het aangaan van samenwerkingsrelaties ten behoeve van het ontstaan van een open innovators-netwerk.
C. Aangaan van relaties, regionaal, nationaal en internationaal met instituties, overheden en netwerken ter
    bevordering van de ontwikkeling van overkoepelende netwerken en professionalisering van de
    'vakgebieden' innovatie en ondernemerschap.


De uitvoering van stichtingsactiviteiten geschiedt door het Stafbureau Stichting ORIGINAL (ORIGINAL office).
De leiding van het stafbureau legt over de resultaten en de voortgang van de activiteiten verantwoording af aan het Stichtingsbestuur (Foudation Board).

Raad van Toezicht (Supervisory Board)
De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Samenleving, het Onderwijs, het Bedrijfsleven en autoriteiten op het gebied van Leiderschap, Creativiteit en Innovatie.
De Raad houdt toezicht op de Strategische koers van de Stichting en benoemt de bestuurders van het Stichtingsbestuur.