personlig ledarskap programmet

Step-up programmet Personlig Ledarskap

Förutom deltagarna i ORIGINAL-programmet är step-up-programmet det första steget i det mycket större LCC-programmet.
I ORIGINAL-programmet (se sidorna under rubriken ORIGINAL) har ett antal ännu mindre steg medvetet valts för att synkronisera deltagarens personliga utveckling med utvecklingen av hans/hennes företag som ska startas.

När allt kommer omkring handlar den här typen av nystartade företag främst om mycket unga människor för vilka även personligt ledarskap kan innebära en så omfattande självkonfrontation och intensiv inlärningsprocess att det är klokt att arbeta mer stegvis. Den här utbildningsvägen (steg 0 till 5 i diagrammet till höger) är mer utspridd över tid. Det visar sig vara en mycket effektivare väg för unga, nystartade entreprenörer.
Förresten, det handlar egentligen inte om att det tar mycket tid, det blir ungefär en genomgång på en timme per steg, utan det gäller främst om stunderna av reflektion hos deltagaren, som det inspirerar.
Och detta kan hända när som helst på dygnet, till exempel när du borstar tänderna, eller genom kommentarer som andra gör, på cykeln, eller under en arbetspaus eller en promenad.

För dig som vill accelerera din personliga utveckling och som till en början inte (ännu) vill investera tid och pengar i ett längre och bredare utvecklingsprocess (såsom t.ex. karriär coachningsprogrammet), har vi utvecklat detta Step-Up program Personlig Ledarskap.

Programmet Personlig Ledarskap, som hjälper dig att bli 'Master of Your Own Destiny’, ger riktning åt och snabbar upp din personliga utveckling.
Du kommer att upptäcka vilka sorters aktiviteter som starkast motiverar dig, hur du kan förbättra kvaliteten av kommunikationen med människorna i din omgivning och hur du medvetet och effektivt kan utveckla dig själv.


Dina personliga rapporter kommer att överlämnas till dig av en certifierad reviewer, som också kommer att vara coachen under programmets lopp.
Rapporterna ägs av dig själv och de kommer inte att delas med någon annan utan ditt explicit samtycke.

Personlighetsfrågelista
Direkt efter att vi har kommit överens om att du skall delta i programmet kommer LDpe att skicka dig en inbjudan till att fylla i OPQ personlighets frågeformuläret.
Och när du har kompletterat detta frågeformulär skall vi ta hand om resultatet (OPQ-profilen) och importera det i LDT:n (Leadership Development Toolbox). Med denna producerar vi rapporterna som du kommer att arbeta med under programmet.
Sedan kontaktar vi dig för att bestämma om tidpunkten (och platsen) för ett review-möte (eller boka in dig på en review workshop).
Under reviewn skall vi arbeta igenom dina resultat, förklara teorier, modeller och koncepter och besvara alla dina frågor.
I det individuella programmet ingår åtminstone två review momanger.

Lär dig om dina Kärnkvaliteter: dina potentiella kvaliteter och dina omedvetna fallgropar

Efter att du har studerat din OPQ-profil, resultatet av dina svar på personlighets frågelistan, kommer vi att introducera Daniel Ofman's Kärnkvalitets-koncept, en enkel metod för att lära dig mera om din personliga beteende effektivitet.

Kärnkvadranter
Efter att du har studerat din OPQ-profil, resultatet av dina svar på personlighets frågelistan, kommer vi att introducera Daniel Ofman's Kärnkvalitets-koncept, en enkel metod för att lära dig mera om din personliga beteende effektivitet,
Varje person har sina kärnkvaliteter som konsekvens av olika personliga karaktärsdrag. Dessa kärnkvaliteter är sällan märkbara för oss själva eftersom det känns så naturligt att vi inte tar notis att vi har dessa speciella egenskaper.
Men djupare insikt i våra kärnkvaliteter kan också hjälpa oss med att komma på våra beteendefallgropar, utmaningar och allergier. Vilket Daniel Ofmans Kärnkvadrant Metodologi visar oss.
Ofman hjälper oss att känna igen dessa. Och detta är betydelsefull i att analysera vår kommunikation med andra människor. När man förstår Kärnkvadranterna runt ens kärnkvaliteter kommer det att vara mycket enklare att förklara varför vi reagerar på andra på sättet vi gör.
Kärnkvadrant modellen
Varje Kärnkvadrant har 4 aspekter:

Kärnkvaliteten
En Kärnkvalitet är en specifik styrka, något man är mycket bra på, eller något andra berömmer oss för. För en själv dock inte något märkvärdig: man tror sig att alla kan det. Det är en medfött kvalitet som man kan bortse från eller vidare utveckla.
Till exempel: beslutsamhet, omtänksamhet, försiktighet, tapperhet, ordentlighet och flexibilitet.

Fallgropen
En Fallgrop är i motsats till en kärnkvalitet mycket synlig, man kan tydligt se den, men, om man anstränger sig kan man också hitta den underliggande kärnkvalíteten till den.
Till exempel: någon som beter sig inflexibel kan ha beslutsamhet som Kärnkvalitet.
Någon som har en sträng attityd kan vara en högbegåvad person i själva kärnan.

Utmaningen
En Utmaning är den positiva motsatsen till en Fallgrop. Efter att man har identifierad det negativa transformerade beteendet (fallgropen) kan man söka efter Utmaningen.
Till exempel: i en gnällande person, den positiva motsatsen (Utmaningen) är fördragsamhet eller tålamod (Kärnkvaliteten är Beslutsamhet). Och: i en oberäknelig person, Utmaningen är ordnad beteende (Kärnkvaliteten är flexibilitet).
Kärnkvaliteten och Utmaningen är komplementära kvaliteter. Målsättningen är att hitta en balans mellan dessa. Om utmaningen är underutvecklad måste kärnkvaliteten förbättras sådan att man hittar balansen.
Till exempel: det är inte nödvändig att bli mindre beslutsam, men man bör utveckla mera tålamod, som resulterar i att man blir tålmodig beslutsam, utan att man börjar gnälla. Eller man skall komma till en balans mellan flexibilitet och ordnad beteende.

Allergin
Kärnkvalitetsmodellen kan också användas för att identifiera potentiella konflikter med människorna i ens omgivning. Människor är benägna att vara 'allergisk' för personer som är är ens motsats och som har en motsatt utmaning.
Till exempel: den negativa motsatsen till kärnkvaliteten beslutsamhet är passivitet. För mycket tålamod kan degenerera till passivitet. Ju mer man blir konfronterad med ens egen allergi, ju större risk att man drivs mot sin egen fallgrop.
Till exempel kommer den beslutsamma personen att gnälla i respons på för mycket passivitet hos andra personer.

I din Kvalitet/Fallgrop rapport kommer vi att analysera dina potentiella kvaliteter och möjliga fallgropar som kan härledas från dina beteendepreferenser, som vi har fått mäta med OPQ frågelistan.

Bli medveten om 'Conversational Intelligence' och förutsättningarna för Personlig Beteende Effektivitet

Resultatet från personlighets frågeformuläret hjälper dig att bli medveten om dina personliga beteendepreferenser. Även om det är nyttigt för dig att förstå hur dina preferenser leder till ett visst beteende, resultatet ligger i effekterna som ditt beteende har i interaktion med andra människor (se bilden till höger). För ledare är detta faktum än viktigare, därför att nyckeln till ledarskap är att uppnå resultat genom sin påverkan på andra.

Läs mer om Rapporten Medveten Effektfull Interaktion Kompetenser under Varseblivande och Reflektion:
Personlig Beteende Effektivitet.

Din utvecklingsresa börjar med att identifiera dina egna Motivations Flammor

Vad är det som du riktigt löper varm för, vad utlöser din motivation, inspirerar dig, ger dig energi och får dig igång?
I sin nyaste bok 'Find Your Flame, Why Motivation Matters More Than Talent', kallar Sophie Bennett det för 'Motivational Flames' (Motivations Flammor).
Genom att förstå vad som orsakar utlösningen av en stark motivation i vårt dagliga liv och de cruciala ögonblick innan, kommer du att se hur viktiga dina motivations flammor verkligen är.
Det är till och med möjligt att påverka motivations-utlösnings förutsättningarna både för dig själv och för andra. Du kan bara göra så om du förstår dig på krafterna som startar upp dem.

När du lär dig att göra det kan du förändra framtiden för dina lagkamrater, din organisation och för dig själv.
I det Personlig Ledarskaps Programmet kommer vi att hjälpa dig att identifiera ditt personliga mönster av motivationsflammor och hur du kan vårda dem och låta dem växa till.

Utveckla din CEO-hjärna och bli din bästa själv

Nyckeln till din självutveckling ligger i din exekutiva hjärna, delen av hjärnan som ombesörjer din förmåga att anpassa dig till förändringar, att skapa planer, att lära dig efter feedback, outside-the-box tänkandet, att utveckla en vision, att ta komplexa beslut, pro-socialt beteende, att känna sig motiverad och förmågan att behärska sina emotioner och undertrycka ineffektivt beteende. Den exekutiva hjärnan, också kallad CEO-brain, är lokaliserad i den prefrontala kortexen.
Professor Margriet Sitskoorn's bok 'Train Your CEO Brain and Become Your Best Self' klargör för oss hur man kan använda hjärnans plasticitet för att utveckla sig själv och hon beskriver de exekutiva kompetenserna som behärskar vårt agerande.
I Step-Up utvecklingsprogrammet kommer vi att göra en inventering av hur starkt dina exekutiva kompetenser idag är och beskriver vi utvecklings-scenarier för hur vi kan låta dem växa till.

LDpe's Leadership Development Toolbox (LDT): ramverk för din personliga utveckling

LDT:n (Leadership Development Toolbox) har utvecklats som nyckelinstrument för ledarutvecklingsprocessen. LDT's målsättning är att tillhandahålla dig en systematisk sätt för själv-reflektion och självutveckling inom ett sammanhängande ramverk av koncepter och begrepp.
LDT:n har används av mer än 3000 ledare och professionals i 25 olika länder och den hålls aktuellt och växer till med de nyaste insikter och vetenskapliga utvecklingar.

LDT-rapporterna har visat sig vara excellenta medel för djupare självreflektioner som leder till förbättrad personlig beteende effektivitet och utveckling av den personliga stil- och rollportföljen.
Speciellt simuleringsmodellen hjälper till att identifiera Quick-Wins och utvecklings-möjligheter som hjälper dig att accelerera din personliga utvecklingen.