HET ORIGINAL PROGRAMMA LEGT DE BASIS VOOR EEN INNOVATORS ECOSYSTEEM


De regio Zwolle maakt een kwalitatieve slag als Innovatieve Regio met het ORIGINAL initiatief door het registreren en versneld ontwikkelen van alle innovatieve krachten in de regio.

Waar voorheen verschillende actoren ondersteuning boden aan individuele startup-bedrijfjes komt er nu een gezamenlijke aanpak, waarbij ook verbindingen worden gelegd die ook de ondersteuning van de snelgroeiende ondernemingen mogelijk maakt.
En…, het bevordert het tot stand komen van een Innovators Ecosysteem.


De steun aan innovatieve talenten beperkte zich in het verleden tot het begeleiden van startups. Er was nauwelijks sprake van informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen.
De noodzakelijke uitbouw van ondernemende teams tijdens hun overgang naar Scale-Up ondernemerschap kon echter niet worden ondersteund.
Er bestond immers overzicht noch inzicht.
Bovendien hanteerde elke partij bij de startup-ondersteuning eigen, niet met elkaar afgestemde standaards.

Een regionale innovators profieldatabase en een gezamenlijke aanpak van de talentbegeleiding gaat het mogelijk maken om voortaan ook Scale-Up ondernemingen adequaat te ondersteunen bij de uitbouw van hun bedrijf. En, om de systematische professionalisering van het innovators vak, in een internationale samenwerking, mogelijk te maken.

Een uniek instrumentarium, de LD-Toolbox, initieel ontwikkeld bij Capgemini en daarna steeds verder uitgebouwd, werd reeds gebruikt door duizenden leiders en honderden organisaties over de hele wereld.
De LD-Toolbox maakt het mogelijk om talent versneld te ontwikkelen en om complete succesvolle teams samen te stellen en coachen. Deze toolbox, die twee jaar geleden met het Blauwvinger Innovatie Centrum naar de Zwolse regio kwam, wordt nu in een stichting zonder winstoogmerk geplaatst, onder een stichtingsbestuur dat de belangen van de gebruikers vertegenwoordigt en dat de continuïteit van de toolbox zal waarborgen. Elke talent-begeleidende organisatie en coachings/consultancy-onderneming kan, na een certificatieproces, de met de toolbox geproduceerde rapporten zelf toepassen.
 
In het komende halfjaar zal begonnen worden met het vastleggen van innovatief talent, startup ondernemers, innovatieve krachten in snelgroeiende ondernemingen, en van ondernemende werknemers in grotere bedrijven. De individuele deelnemers aan het ORIGINAL programma zullen stapsgewijs begeleid worden, synchroon met de ontwikkeling van hun eigen ondernemerschap.
Jong talent, dat nog niet is afgestudeerd, maar dat zich voorbereidt op innovatief ondernemerschap zal waarschijnlijk voldoende hebben aan het inzicht in waar het specifieke eigen talent precies zit, terwijl de ondernemers die een snelle groeifase van hun onderneming voor de boeg hebben meer gebaat zijn bij zicht te hebben op welke specifieke rol hen het beste past. Ook zicht hebben op de hoedanigheid van het eigen leiderstalent is al wat eerder gewenst. En, inzicht in de kwaliteit van de eigen communicatie is natuurlijk al erg nuttig zodra er sprake is van een startende onderneming.
In een wat grotere onderneming is het wenselijk dat een managementteam werkt aan de ‘team effectiveness’, waarbij aan de orde komen: de kwaliteit van de interactie tussen de teamleden onderling, een coherente en consistente communicatie van teamleden naar de onderliggende teams en medewerkers en een kritische beschouwing van de wijze waarop het leidingteam de voorwaarden schept voor de organisatie om haar doelen te bereiken.