LD-TOOLBOX stifteLsen

LD-Toolbox Stiftelsen har som uppgift att säkerställa tillämpningen och utvecklingen av LD-Tooolboxen (LDT) och att för alla marknadsparter erbjuda chansen att, i sina tjänster, kunna få tillampa rapporterna från detta unika instrument, att definiera och realisera regionale utvecklingsprogram för innovation som ORIGINAL* programmet och liknande program som bidrar till att förverkliga ett riktigt Innovators-ekosystem eller som bidra till en vidare professionalisering van innvations management yrket.

* LD-Toolboxen är basinstrumentetmed vilket ORIGINAL programmet kommee att realiseras

Stiftelsen företräder intressena  hos alla parter som på något sätt har att göra med LDT's produkter och tjänster:

 • Deltagarna som blir coachade med LDT-rapporter; dessa deltagare äger informationen om demsjälva;
 • Organisationerna som de tillhör och som med hjälp av LDT-rapporterna får hjälp av de certifierade konsulterna;
 • Certifierade Konsukterna som coachar och levererar tjänsterna med hälp av LDT-rapporterna:

Varje företag som vill få sina medarbetare certifierade för att kunn LDT-baserad coachning    
Iedere onderneming die daaraan behoefte heeft kan medewerkers laten certificeren, om daarna diensten te kunnen leveren met behulp van de rapporten van de LD-Toolbox.
Op die manier is het mogelijk dat de LD-Toolbox, waarvan er geen soortgelijk instrument in de wereld bestaat, uitgroeit tot een de-facto standaard voor het helpen versnellen van de ontwikkeling van individuele leiders en professionals, teams en organisaties.

Stichting activiteiten

Door de Stichting worden uitgevoerd:
 • Alle uitvoerende activiteiten met de LD-Toolbox (centrale productie);
 • Alle activiteiten t.b.v. de continuïteit, het onderhoud en de uitbouw van de      LD-Toolbox (onderhoud en doorontwikkeling)
 • Dienstverlenende activiteiten m.b.v. de door de LD-Toolbox geproduceerde rapporten; dit soort activiteiten kunnen ook door gecertificeerde derden worden uitgevoerd;
 • Alle activiteiten die te maken hebben met het certificeren van derden voor het gebruik van de LD-Toolbox producten;
 • De uitvoering van het ORIGINAL programma en de andere door de Stichting gesponsorde activiteiten.

De uitvoering van stichtingsactiviteiten geschiedt door het Stafbureau Stichting LD-Toolbox.

De leiding van het stafbureau legt over de resultaten van en de voortgang van de activiteiten verantwoording af aan het Stichtingsbestuur.
Rol van het Stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit personen met een in de samenleving verdienstelijk renommee en een voor de missie passende competentie.

Het bestuur:

 • Draagt zorg voor de continuïteit en de verdere ontwikkeling van de LDT;
 • Draagt er zorg voor dat de Stichtingsorganisatie de beschikking heeft over voldoende menskracht met de juiste competenties om de continuïteit van het LD-Toolbox systeem te kunnen waarborgen; dit betreft alle daarmee gemoeid zijnde aspecten: de verwerkingsprocessen, rapporten, bestanden en beveiliging, onderhoud en doorontwikkeling, registratie- en autorisatie en de archivering volgens regels, normen en wetgeving;
 • Draagt in de initiatiefase zorg voor de kennisopbouw binnen de Stichting en overdracht van LDpe en Henk Bremer aan de medewerkers van de Stichting;
 • Draagt zorg voor de beschikbaarheid van opleidings- en certificatie-mogelijkheden voor klanten en dienstverleners;
 • Draagt, in overleg met de Raad van Toezicht, zorg voor voldoende funding, commitment en deelname aan het ORIGINAL programma, dat tot doel heeft om, m.b.v. de opzet van een innovators profieldatabase bij te dragen aan de totstandkoming van een innovators ecosysteem in de regio Zwolle.
 • Draagt zorg voor transparante rapportage en communicatie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Samenleving, het Onderwijs, het Bedrijfsleven en autoriteiten op het gebied van Leiderschap, Creativiteit en Innovatie.
De Raad houdt toezicht op de Strategische koers van de Stichting en benoemt de bestuurders van het Stichtingsbestuur.

 
Initiatiefase en Continuïteitsfase

Er is sprake van een uitgebreide initiatiefase, waarin kennisoverdracht t.b.v. de continuïteit van de LDT een bijzonder belangrijke rol speelt. Doel van die kennisoverdracht is om alle noodzakelijke kennis over de Toolbox van de ontwikkelaar (Henk Bremer) binnen de Stichtingsorganisatie te halen, zodat daarmee de continuïteit van de Toolbox zal kunnen worden geborgd.
En om het ORIGINAL programma op te starten.
Na deze initiatiefase, zal er, geïnitieerd door de Raad van Toezicht, een evaluatie van de Stichtingsorganisatie plaatsvinden, waarbij ook de samenstelling van het Stichtingsbestuur en het Stafbureau geëvalueerd zullen worden. Na een eventuele aanpassing van organisatie en/of programma treedt de Continuïteitsfase in.